Van ontwerp tot aanleg of renovatie/onderhoud van uw zwembad of zwemvijver.
Aanbiedingen

Algemene verkoopsvoorwaarden

Lees hier onze Algemene verkoopsvoorwaarden.

Daarenboven gelden onderstaande specifieke voorwaarden voor onze webshop:

1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van deze online webshop zijn onderstaande algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding en het plaatsen  van een bestelling houden in dat u de toepasselijkheid ervan aanvaardt.

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door zwembadbutler.be. Zwembadbutler.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt zwembadbutler.be dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Ruilen en retouren

Aangekochte artikelen kunnen tot 14 dagen na ontvangst geruild of teruggestuurd worden op voorwaarde dat ze compleet zijn, ongebruikt en in originele staat en verpakking. Dit conform de Wet marktpraktijken en consumentenbescherming (BE) of de Wet Verkoop op Afstand (NL). In voorkomend geval kan u de goederen ruilen of terugbetaling vragen. Transportkosten, administratieve kosten en verkoopkosten (waaronder transactiekosten) worden niet terugbetaald.

Incomplete, gebruikte of beschadigde artikelen kunnen niet teruggenomen worden.

In elk geval dient zwembadbutler.be zijn akkoord te geven alvorens u goederen kan retourneren.

Vervolgend dienen goederen geretourneerd te worden aan het adres van zwembadbutler.be, waarbij de verzendkosten ten laste zijn van de klant. De administratieve kosten van een retour (email, telefoon, verificatie van het product, herpakken, ...) zijn begroot op €25 per retour en worden van de terugbetaling afgehouden.

In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, behoudt zwembadbutler.be zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Zwembadbutler.be neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

5. Betalingen

Betaling dient in principe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering. Bij afhaling door de klant bij zwembadbutler.be of levering door zwembadbutler.be onder Rembours wordt alleen een cash (en gepaste) betaling aanvaard.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door zwembadbutler.be is een bedrag van € 25 aan administratiekosten verschuldigd en indien zwembadbutler.be haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van zwembadbutler.be om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

Tenslotte is zwembadbutler.be gerechtigd ingeval van onvolledige betaling (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering

De door zwembadbutler.be opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft nooit recht op schadevergoeding en kan geen aanleiding zijn tot annulatie of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. De wettelijk levertijd van 6 weken voor standaard goederen (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip “redelijkerwijs” te interpreteren.

De levering van de goederen geschiedt op de wijze en plaats opgegeven tijdens de bestelling, tenzij nadien anders overeengekomen.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde goederen gaat pas over na volledige betaling aan zwembadbutler.be. Het risico ter zake van de goederen gaat reeds op het moment van de levering over op de klant.

8. Transportschade

Indien goederen worden aangeleverd met zichtbare transportschade, dienen deze bij levering geweigerd te worden. Aanvaarding van beschadigd goederen in onomkeerbaar.

Indien schade na uitpakken van de goederen wordt vastgesteld, dient deze binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten ongebruikt bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld.

In alle gevallen zal de klant zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade.

9. Elektronische communicatie en bewijs

De electronische communicatie en administratie van zwembadbutler.be geldt in een eventuele gerechterlijke procedure als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft zwembadbutler.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk mee te delen en zonder dat zwembadbutler.be gehouden is tot enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan zwembadbutler.be kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12 Garantie - Reparaties

Zwembadbutler.be volgt de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maanden garantie op productiefouten, gevolgd door 18 maanden extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop.

Goederen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, worden ofwel door zwembadbutler.be ofwel door de leverancier nagekeken. In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kostenloos gerepareerd.

Alle garantiegevallen zijn "Carry-in" op het adres van zwembadbutler.be.

Indien een garantieclaim onterecht blijkt, kan het materiaal ofwel geretouneerd worden na betaling van verzend-en evaluatiekosten, ofwel tegen betaling gerepareerd worden.

Goederen of onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, evenals opblaasbare goederen, vallen nooit onder garantie. Ook schade door verkeerd gebruik of een verkeerde installatie zijn expliciet uitgesloten. 

Gevolgschade wordt niet vergoed door zwembadbutler.be.

13. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met zwembadbutler.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door zwembadbutler.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geinterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief, en geven een beeld over de karakteristieken van de producten.

Zwembadbutler.be is bevoegd om bij de uitvoering van een bestelling gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene verkoopvoorwaarden zelf, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie aan de handelsrechtbank van Gent.

Misschien wenst u zaken zelf te doen of uw bouwkundig zwembad volledig zelf te bouwen? Wij leveren u graag alle nodige materialen en begeleiden u tijdens het volledige bouwproces. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Like alvast onze Facebook pagina, blijf op de hoogte, en maak kans op prachtige prijzen!

©Copyright - Zwembadbutler - Square Egg bvba - BE-0479.454.568 - Alle rechten voorbehouden.